Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kraft Heinz Foodservice

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op deelname aan de Wijko Club zoals aangeboden door H.J. Heinz B.V., gevestigd te (3708 AH) Zeist aan het adres Arnhemse Bovenweg 160-178 en/of een aan haar gelieerde onderneming (gezamenlijk genoemd "Heinz"). Door lid te worden van de Wijko Club gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

 

Artikel 1 – Algemeen

1. Het Privacybeleid en de Disclaimer van Heinz, die online geraadpleegd kunnen worden op www.kraftheinzfoodservice.nl/privacypolicy  en www.kraftheinzfoodservice.nl/gebruiksvoorwaarden , zijn van toepassing op het lidmaatschap van de Wijko Club voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden.

2. Wijzigingen van deze Voorwaarden door Heinz worden gepubliceerd op de website van Heinz www.kraftheinzfoodservice.nl/algemenevoorwaarden , waar u de mogelijkheid hebt om de Voorwaarden op te slaan of een exemplaar daarvan uit te printen. 

 

Artikel 2 – Gegevens

1. Tijdens uw bezoek aan de website van Heinz kunnen gegevens worden verkregen door middel van een cookiebestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De website van Heinz gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. U kunt cookies weigeren door de instelling van uw browser te activeren die u in staat stelt om de plaatsing van cookies te weigeren. Dit kan echter nadelige gevolgen hebben voor de prestaties van de website. Voor nadere informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij deze cookies gebruiken, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid, dat online geraadpleegd kan worden op www.kraftheinzfoodservice.nl/privacypolicy

2. De gegevens die u aan Heinz verstrekt, worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor zover en op zodanige wijze als noodzakelijk is voor de in deze Voorwaarden vermelde doeleinden. Heinz zal al het redelijk noodzakelijke doen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met het Privacybeleid van Heinz worden behandeld. Heinz zal uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming verkopen of overdragen aan derden die geen onderdeel zijn van de Kraft Heinz Company.

3. Heinz kan persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden:

  1. nakoming van verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten die zijn aangegaan tussen u en Heinz;
  2. nakoming van andere (wettelijke) verplichtingen;
  3. om u te voorzien van informatie, producten of diensten waar u Heinz om vraagt of waarvan Heinz denkt dat deze interessant voor u kunnen zijn, indien u Heinz uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om voor zulke doeleinden contact met u op te nemen, met name ten aanzien van uw lidmaatschap, eventuele promotionele kansspelen of speciale aanbiedingen.

4. Heinz neemt alle passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging of onrechtmatige of onbevoegde verwerking.

5. U hebt het recht een formeel verzoek in te dienen om de informatie die Heinz over u heeft op te vragen. Voorts hebt u het recht om te eisen dat Heinz persoonsgegevens wijzigt of verwijdert. U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de klantenservice van Heinz, zie artikel 7 voor de contactgegevens.

6. Persoonsgegevens en computergegevens kunnen gekoppeld worden aan een computer of een IP-adres (Internet Protocol) om het eenvoudiger voor u te maken om informatie van Heinz op te vragen of om lid te zijn van de Wijko Club. Er worden uitsluitend computergegevens, niet zijnde persoonsgegevens, gebruikt voor het afstemmen van informatievoorziening op uw voorkeuren.

 

Artikel 4 – Intellectuele eigendom

1. "Intellectuele eigendommen" betekent patent, patent rechten, rechten op uitvindingen, nut modellen, fabriekssoorten, morele rechten, persoonlijke rechten, handelsmerken, handelskleding, goodwill, bedrijfsnamen, organisatienamen, domeinnamen, auteursrecht, ontwerprechten, rechten op gegevens, databankrechten, rechten op know-how, specificaties, recept formuleringen, handelsgeheimen en alle andere intellectuele en industriële eigendommen en soortgelijke of analoge rechten die vallen onder de rechten van elk land (al dan niet geregistreerd, al dan niet nu aanwezig, in de toekomst of nu, en zonder beperking van verlengingen, uitbreidingen, herhalingen of opgebouwde rechten op het lidmaatschap) en alle lopende aanvragen voor en het recht om toe te passen voor of om hetzelfde te registeren.

2. Intellectuele-eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, zijn exclusief eigendom van Heinz en berusten bij Heinz.

3. Voor zover de juridische eigendom van alle dergelijke intellectuele-eigendomsrechten niet van rechtswege bij Heinz berust, draagt u hierbij over en cedeert u aan Heinz alle wereldwijde rechten, eigendommen en belangen ten aanzien van dergelijke intellectuele-eigendomsrechten, welke overdracht en cessie hierbij worden aanvaard.

4. Voor zover wettelijk mogelijk doet u hierbij afstand van en stemt u ermee in om nooit morele rechten jegens Heinz uit te oefenen die verleend zijn door middel van een recht tot het opeisen van auteurschap, het maken van bezwaar tegen of verhinderen van aanpassingen, of het uitoefenen van controle op de publicatie of distributie ten aanzien van auteursrechtelijk beschermde werken.

5. Voor de volledigheid geldt dat Heinz of haar sub-licentiehouder het recht heeft om zonder (voorafgaande) kennisgeving en/of uw toestemming Materialen naar eigen goeddunken in te korten, aan te passen of te verwijderen.

6. Het plaatsen van hyperlinks naar de Kraftheinz foodservice pagina is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Een hyperlink kan alleen gebruikt worden om te verwijzen naar de homepage van de KraftHeinz foodservice website;
  2. Advertenties, aanduidingen van auteursrecht en andere kennisgevingen op de homepage van de KraftHeinz Foodservice website worden niet verborgen;
  3. Het is niet toegestaan om te vermelden dat Heinz uw website sponsort of steunt;
  4. Hyperlinks worden onmiddellijk verwijderd indien Heinz u daarom verzoekt.

Bekijk a.u.b. ook de toepasselijke voorwaarden van de aanbieder van uw website.

 

Artikel 5 – Rechten van Heinz

1. Heinz behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, inzendingen uit te sluiten die niet zijn ingediend in overeenstemming met deze Voorwaarden of de toepasselijke wettelijke verplichtingen zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade. Het besluit van Heinz is in alle gevallen definitief en bindend en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

2. De Materialen kunnen zonder voorafgaande toestemming door Heinz voor intern gebruik en privégebruik worden gebruikt.

 

Artikel 6 – Contactgegevens

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over het lidmaatschap van de Wijko Club, neemt u dan contact op met:

H.J. Heinz B.V.
T.a.v. Foodservice NL
Arnhemse Bovenweg 160-178
3708 AH Zeist
Telefoonnummer: 0800 366 36 275
E-mail: FoodserviceNL@kraftheinz.com

 

Artikel 7 – Diversen 

1. Indien en voor zover bepalingen van deze Voorwaarden niet rechtsgeldig zijn of nietig of niet-afdwingbaar worden verklaard door een rechter laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.

2. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

3. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht of aan een rechtbank die zich dichter bij de woonplaats van het lid bevindt.